2/26/23 - Episode Page

Beniko Tanaka conta-nos como foi de Tóquio a Manhattan e de Manhattan à Marinha Grande.


Deixa-nos ainda um guia para conhecermos a cultura japonesa:

* Pela gastronomia: o Novo-Bonsai / Gojuu / By Koji / Sakemico / Kanazawa* Pelos livros: Naoko Abo / Miyoko Matsutani / Takeshi Yõrõ / Soetsu Yanagi* Pelo cinema: Hirokazu Koreeda / Ryusuke Hamaguchi / Yasujiro Ozu / Akira Kurosawa* Por um lugar: Shirakawago / Hanagasa Matsuri e outros Matsuri / Os Santuários
* Pela Música: Ryuichi Sakamoto / Anzenchitai / Koji Tamaki / Yakushimaru Etsuko